Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim

18.06.2021
Wpis może zawierać nieaktualne dane.
Od 1.10.2020 r. do 30.06.2023 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni realizuje projekt pn. „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim”. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Od 1.10.2020 r. do 30.06.2023 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni realizuje projekt pn. „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim”. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Skierowany jest do dzieci i młodzieży do 18 r.ż. i ich rodzin oraz rodzin tworzących system pieczy zastępczej działający na terenie powiatu. Celem projektu jest promocja rodzicielstwa zastępczego oraz wspieranie rodzin zastępczych i pozostających pod ich opieką dzieci.

Działania OIK będą miały charakter profilaktyczny i będą adresowane do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, rodziców uczniów, rodzin objętych asystenturą, kuratelą i pieczą zastępczą.

Pracownicy OIK prowadzić będą następujące warsztaty profilaktyczne:

„Mów do mnie tato, mów do mnie mamo! Ja zrobię to samo!” Warsztaty adresowane będą do rodziców objętych asystenturą, kuratelą sądową i dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Spotkania będą służyć budowaniu pozytywnych wzorców komunikacji w rodzinie, a w efekcie doskonaleniu relacji rodzic – dziecko. W trakcie warsztatu uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności pozwalające na skuteczne motywowanie, budowanie poczucia własnej wartości dziecka oraz efektywną współpracę w przezwyciężaniu trudności. OIK będzie realizował blok tematyczny o charakterze profilaktyki i wsparcia rodziców i opiekunów prawnych 1 x na kwartał, w bloku pięciu spotkań po 45 minut.
„Kocham życie – nie dla uzależnień”. Zadaniem pracowników OIK, prowadzących warsztaty, będzie wyposażenie dzieci i młodzieży w rzetelną wiedzę dotyczącą problemu uzależnień, w tym specyfiki uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Przedstawiony program pozwoli podnieść świadomość uczestników, dotyczącą zagrożeń związanych z inicjacją czy eksperymentowaniem z używkami. Działania profilaktyczne (zapobiegawcze lub korekcyjne) wspomagają uczestników w radzeniu sobie z trudnościami, obniżają prawdopodobieństwo podejmowania zachowań ryzykownych ze względu na poszerzenie wiedzy dot. przyczyn sięgania po używki, ich atrakcyjności oraz realnych konsekwencji ich zażywania. Warsztaty adresowane będą do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu bocheńskiego minimum jeden raz w miesiącu.
„Dobro dziecka moim dobrem – dlaczego dzieci sięgają po używki?” We współczesnym świecie dzieci i młodzież coraz częściej sięgają po różnego rodzaju używki. Dlaczego młodzież coraz częściej popada w różne uzależnienia? Czemu uciekają ze swoimi problemami w używki, jakie to ma konsekwencje dla ich organizmu i psychiki? Ponieważ najważniejszym czynnikiem chroniącym w życiu dziecka – przed podjęciem zachowania ryzykownego – jest rodzic, ale tylko i wyłącznie świadomy rodzic, często przy wsparciu pedagoga lub nauczyciela. W związku z powyższym realizowany będzie program dla rodziców, szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie powiatu bocheńskiego, na temat rozpoznawania niepokojących objawów świadczących o możliwości podjęcia zachowań ryzykownych przez ich dzieci. Zadaniem pracowników OIK będzie wyposażyć rodziców i opiekunów prawnych w rzetelną wiedzę, dotyczącą problemu uzależnień. Część spotkania, poprowadzona przez radcę prawnego, poświęcona będzie również zagadnieniom penalizacji posiadania lub stosowania różnych używek. Program pozwoli podnieść kompetencje rodziców i opiekunów, dostarczyć im niezbędnej wiedzy oraz otrzymać narzędzia, które pomogą im uchronić ich dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Spotkania będą prowadzone w szkołach w systemie cyklicznym, 1 x kwartał.
„Asystent rodziny jest, by pomóc. Uprawnienia i obowiązki asystenta rodziny”. Rodziny, które korzystają ze wsparcia asystenta rodziny często nie posiadają dokładnej wiedzy o zakresie jego uprawnień. Zdarza się, że odczuwają obawę przed pomocą, która może być postrzegana jako ingerencja z zewnątrz. Szkolenie ma na celu przedstawienie roli asystenta rodziny, jego kompetencji, sposobu działania oraz form, w jakich może pomóc rodzinie. Szkolenie przewidziane dla rodzin objętych asystenturą kuratelą sądową i rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Spotkania będą prowadzone na terenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni, 1 x na kwartał.

Wszystkich chętnych do skorzystania z oferowanego w ramach projektu wsparcia zachęcamy do kontaktu telefonicznego (PCPR-14/611-97-40, OIK–14/611-28-92-93) lub mailowego oik.bochnia@op.pl, pcprbochnia@wp.pl.

Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi, które mogą wzbogacić realizowany projekt o dodatkowe formy wsparcia a tym samym zwiększą ofertę jednostek zaangażowanych w jego realizację.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.