Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej www.oik-bochnia.pl

Ośrodek Interwecji Kryzysowej w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.oik-bochnia.pl.
• Data publikacji strony internetowej: 2012-06-26
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
• brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
• brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych
• linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych
• brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe

Ułatwienia na stronie www.oik-bochnia.pl
Strona www.oik-bochnia.pl posiada następujące ułatwienia:
• podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Grabarz.
• E-mail: oik.bochnia@op.pl
• Telefon: +48 14 611-28-92

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna
Budynek Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni przy ul. Karolina 14 D w Bochni, nie spełnia minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Wejście do budynku wyposażone jest jednak w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewniono również wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne.

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.