Zakończenie kursu dla rodzin zastępczych

 

W lutym 2014 r. zakończono trzymiesięczny kurs przygotowujący kandydatów do pieczy zastępczej.

W ramach współpracy z Bocheńskim PCPR psycholodzy naszego Ośrodka przeprowadzili szkolenie przygotowujące do pełnienia roli opiekunów zastępczych.

Celem programu jest wzmacnianie wspieranie rodziny zarówno naturalnej, jak i zastępczej dziecka. Kurs służy również wzmacnianiu więzi pomiędzy dziećmi i rodzicami poprzez poszerzanie świadomości opiekunów o wiedzę z zakresu potrzeb rozwojowych dziecka, znaczenia bliskich relacji, oraz o ważności i umiejętności ich budowania. Uczestnicy uzyskują wiedzę z zakresu zagrożeń rozwojowych, możliwych trudnych doświadczeń, które mogą mieć miejsce w rodzinie generacyjnej oraz o skutkach takich wydarzeń.

Podczas szkolenia psycholodzy dbali o poszerzanie wiedzy i umiejętności w obszarze podejmowanej nowej roli.

Debata społeczna z okazji tygodnia ofiar przestępstw

W dniu 27.02.2014 w Starostwie Powiatowym w Bochni z okazji tygodnia ofiar przestępstw odbyła się debata społeczna z udziałem przedstawicieli różnych służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Policja przedstawiła statystyki dotyczące Procedury Niebieskiej Karty realizowanej w latach ubiegłych na terenie powiatu bocheńskiego

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej omówił bieżące działania Ośrodka w zakresie realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przedstawił i omówił zadania własne OIK związane z działaniami szkoleniowymi, profilaktycznymi i pomocowymi dla mieszkańców powiatu bocheńskiego. Zaprezentowane zostały takie działania jak: grupa psychoedukacyjna dla ofiar przemocy, program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, pomoc psychologiczna, pedagogiczna i prawna dla osób uwikłanych w przemoc w OIK. Ponadto omówione zostały działania szkoleniowe adresowane do różnych grup zawodowych oraz propozycje zajęć wykładowych i warsztatowych realizowanych w szkołach całego powiatu.

Na zaproszenie Dyrektora OIK w debacie uczestniczyła Pani Iwona A. Wiśniewska – psycholog, certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Dyrektor krakowskiego Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą, która w bardzo pouczającym wystąpieniu mówiła o zasadach pracy z osobami doświadczającymi przemocy, konieczności współpracy w tym zakresie wszystkich służb powołanych do przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie.

Informacja o szkoleniach

W dniach 22.01.2014 r. i 23.01.2014 r. nasz Ośrodek przeprowadził dwa szkolenia w Szkole Podstawowej nr 7 w Bochni. Pierwsze szkolenie na temat „Przemoc w rodzinie” Procedura Niebieskiej Karty” przeprowadzone było dla Rady Pedagogicznej, drugie również o tematyce przemocy w rodzinie przeznaczone było dla rodziców uczniów placówki. Zachęcamy zainteresowane instytucje do zapoznania się z ofertą szkoleniową Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni.

Zapraszamy do udziału w zajęciach grupy psychoedukacyjnej

Informujemy również, że trwa nabór do grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Grupa obala mit o wszechmocy sprawcy, buduje przekonanie, że osoba stosująca przemoc musi przyjąć odpowiedzialność za szkody, jakie wyrządza oraz, że stosowanie przemocy jest przestępstwem, które nie uchodzi bezkarnie.
Grupa będzie miała charakter półotwarty i obejmować będzie 9 spotkań tematycznych.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach.